اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
کارت ملی هوشمند دروازه ورود به دولت الکترونیک و به عنوان یکی از زیرساختهای دولت الکترونیک مطرح است. ثبت احوال نوین زمینه ساز استقرار دولت الکترونیک
صفحه اول       متفرقه

آمار متفرقه

آمار وقایع حیاتی دوماهه اول1388
آمار وقایع حیاتی سال 1387
عملکرد اداره کل در سال 87


تعداد بازدید این صفحه :9019
تاریخ انتشار صفحه : 1391/10/12

Power by : RAAKCMS