اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
کارت ملی هوشمند دروازه ورود به دولت الکترونیک و به عنوان یکی از زیرساختهای دولت الکترونیک مطرح است. ثبت احوال نوین زمینه ساز استقرار دولت الکترونیک
صفحه اول       اداره ثبت احوال فردوس
  
آدرس:  فردوس - بلوار جمهوری اسلامی 
 کدپستی: 9771883789
تلفنهای تماس:  05642224302 - 05642224303
شماره نمابر: 05642225302
آدرس وب سایت :  http://ferdows.skocr.ir  
 نام و نام خانوادگی رئیس اداره: علیرضا عابدین زاده


تعداد بازدید این صفحه :7579
تاریخ انتشار صفحه : 1391/10/12

Power by : RAAKCMS