header

فراوانی نام گذاری

  فراوانی بیشترین نامهای انتخابی در استان در ماههای مختلف

(فراوانی 40 نام اول دختران و پسران استان)

 

سال 1399

فروردین 1399
اردیبهشت ماه 1399 خرداد ماه 1399
تیرماه 1399 مرداد ماه 1399 شهریور ماه 1399
مهرماه 1399 آبان ماه 1399 آذر ماه 1399
دی ماه 1399 بهمن ماه 1399 اسفندماه 1399

سه ماهه اول 1399     شش ماهه اول 1399    نه ماهه اول 1399

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سال 1398

فروردین ماه 1398 اردیبهشت ماه 1398 خرداد ماه 1398
تیرماه 1398 مرداد ماه 1398 شهریور ماه 1398
مهرماه 1398 آبان ماه 1398 آذر ماه 1398
دی ماه 1398 بهمن ماه 1398 اسفندماه 1398

سه ماهه اول 1398     شش ماهه اول 1398    نه ماهه اول 1398

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

سال 1397

فروردین ماه 1397 اردیبهشت ماه 1397 خرداد ماه 1397
تیرماه 1397 مرداد ماه 1397 شهریور ماه 1397
مهرماه 1397 آبان ماه 1397 آذر ماه 1397
دی ماه 1397 بهمن ماه 1397 اسفندماه 1397

سه ماهه اول 1397     شش ماهه اول 1397    نه ماهه اول 1397

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سال 1396

فروردین ماه 1396 اردیبهشت ماه 1396 خرداد ماه 1396
تیرماه 1396 مرداد ماه 1396 شهریور ماه 1396
مهرماه 1396 آبان ماه 1396 آذر ماه 1396
دی ماه 1396 بهمن ماه 1396 اسفندماه 1396

سه ماهه اول 1396     شش ماهه اول 1396    نه ماهه اول 1396

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سال 1395

فروردین ماه 1395 اردیبهشت ماه 1395 خرداد ماه 1395
تیرماه 1395 مرداد ماه 1395 شهریور ماه 1395
مهرماه 1395 آبان ماه 1395 آذر ماه 1395
دی ماه 1395 بهمن ماه 1395 اسفندماه 1395

سه ماهه اول 1395     شش ماهه اول 1395    نه ماهه اول 1395

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سال1394

فروردین ماه 1394 اردیبهشت ماه 1394 خرداد ماه 1394
تیرماه 1394 مرداد ماه 1394 شهریور ماه 1394
مهرماه 1394 آبان ماه1394 آذرماه 1394
دی ماه 1394 بهمن ماه 1394 اسفندماه 1394

سه ماهه اول 1394     شش ماهه اول 1394    نه ماهه اول 1394

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سال 1393

فروردین ماه 1393 اردیبهشت ماه 1393 خرداد ماه 1393
تیرماه 1393 مرداد ماه 1393 شهریور ماه 1393
مهرماه 1393 آبان ماه 1393 آذرماه 1393
دی ماه 1393 بهمن ماه 1393 اسفندماه 1393

سه ماهه اول 1393     شش ماهه اول 1393    نه ماهه اول 1393

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سال1392

فروردین ماه 1392 اردیبهشت ماه 1392 خرداد ماه 1392
تیرماه1392 مرداد ماه 1392 شهریور ماه 1392
مهرماه 1392 آبان ماه1392 آذرماه 1392
دی ماه 1392 بهمن ماه 1392 اسفندماه 1392

سه ماهه اول 1392     شش ماهه اول 1392    نه ماهه اول 1392

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سال 1391

اسفند ماه 1391 بهمن ماه 1391 دی ماه 1391
آذر ماه 1391 آبان ماه 1391 مهر ماه 1391
شهریور ماه 1391 مرداد ماه 1391 تیرماه 1391
خرداد ماه 1391 اردیبهشت ماه 1391 فروردین ماه 1391

سه ماهه اول 1391       شش ماهه اول 1391        نه ماهه اول 1391

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سال 1390

اسفند ماه 1390 بهمن ماه 1390 دی ماه 1390
آذر ماه 1390   آبان ماه 1390 مهر ماه 1390
شهریور ماه 1390 مرداد ماه 1390 تیر ماه 1390
خرداد ماه 1390 اردیبهشت ماه 1390 فروردین ماه 1390

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سال 89

فروردین ماه 1389 اردیبهشت ماه 1389 خرداد ماه 1389
تیر ماه 1389 مرداد ماه 1389 شهریور ماه 1389
مهر ماه 1389 آبان ماه 1389 آذر ماه 1389
دی ماه 1389 بهمن ماه 1389  اسفند ماه 1389

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سال 88

فراوانی 50 نام اول پسران 1388     

فراوانی  50 نام اول دختران 1388    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فراوانی 50 نام اول دختران و پسران از سال 80 تا 87


تعداد بازدید این صفحه :20847
تاریخ انتشار صفحه : 1391/10/12

جستجو در سایت

 


 

نظرسنجی

خدمات کارت هوشمند ملی را در کدام مرکز دریافت نموده اید؟

ادارات ثبت احوال
دفاتر پیشخوان
ادارات پست
هنوز ثبت نام نکرده ام.

نظرسنجی
خانه        
میز خدمت