اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
اتقان اسناد هویتی مردم ایران بسیار با اهمیت است. مقام معظم رهبری
صفحه اول       عملکرد آماری استان

 آمار ولادت

ولادتهای ثبت شده به تفکیک شهرستان برحسب جنس، شهری و روستایی(فراوانی) 

ولادتهای ثبت شده برحسب جنس، شهری و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران(گروه های سنی مادران)

ولادتهای ثبت شده برحسب نوع گواهی به تفکیک شهری و روستایی و جنس(مستند ثبت ولادت)

ولادتهای ثبت شده به تفکیک شهری و روستایی برحسب جنس و نسبت جنسی حاصل از ثبت(شاخص1)

ولادتهای ثبت شده به تفکیک شهری و روستایی و درصد شهری حاصل از ثبت(شاخص2)

 

آمار وفات

فوتهای ثبت شده به تفکیک شهرستان برحسب جنس، شهری و روستایی(فراوانی)

فوت کل ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفکیک گروه سنی(گروه های سنی فوت جاری)

فوت های ثبت شده به تفکیک شهری و روستایی برحسب جنس و نسبت جنسی حاصل از ثبت(شاخص1)

فوتهای ثبت شده به تفکیک شهری و روستایی و درصد شهری حاصل از ثبت(شاخص2)


آمار ازدواج  آمار ازدواج

ازدواج ثبت شده به تفکیک  شهرستان(فراوانی)

توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج(گروه های سنی ازدواج)

ازدواج ثبت شده برحسب اختلاف سن زوج به زوجه(فاصله سنی زوجین در زمان ازدواج)

ازدواج و طلاق ثبت شده و نسبت ازدواج به طلاق(شاخص)

 

 

آمار طلاق

طلاق ثبت شده به تفکیک شهرستان(فراوانی)

توزیع سنی زوجین در زمان طلاق(گروه های سنی طلاق)

طلاقهای ثبت شده برحسب شهری و روستایی و طول مدت ازدواج(طول مدت زندگی قبل ازطلاق)

طلاقهای ثبت شده برحسب اختلاف سن زوج به زوجه(فاصله سنی زوجین در زمان طلاق)

ازدواج و طلاق ثبت شده و نسبت ازدواج به طلاق(شاخص)


سایر آمار سایر آمار   

 

آمار چها ر واقعه حیاتی در یک نگاه

خلاصه آمار چهار واقعه حیاتی به تفکیک شهرستان

ولادتهای ثبت شده به تفکیک شهری و روستایی برحسب جنس و نسبت جنسی حاصل از ثبت

فوتهای  ثبت شده به تفکیک شهری و روستایی  برحسب جنس و نسبت جنسی حاصل از ثبت

ولادتهای  ثبت شده به تفکیک شهری و روستایی  و درصد شهری حاصل از ثبت

فوتهای ثبت شده به تفکیک شهری و روستایی و درصد شهری حاصل از ثبت

ازدواج و طلاق ثبت شده و نسبت ازدواج به طلاق

 

 

آمار متفرقه آمار متفرقه

آمار وقایع حیاتی دوماهه اول1388
آمار وقایع حیاتی سال 1387


تعداد بازدید این صفحه :6110
تاریخ انتشار صفحه : 1391/10/12

Power by : RAAKCMS