اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
اتقان اسناد هویتی مردم ایران بسیار با اهمیت است. مقام معظم رهبری
صفحه اول       ولادتهای ثبت شده به تفکیک شهرستان برحسب جنس، شهری و روستایی

          ولادتهای ثبت شده به تفکیک شهرستان برحسب جنس، شهری و روستایی 

 

 

فروردین 1398 اردیبهشت 1398 خرداد 1398
تیر 1398 مرداد 1398 شهریور 1398
مهر 1398 آبان 1398 آذر 1398
دی 1398 بهمن 1398 اسفند 1398

فروردین 1397 اردیبهشت 1397 خرداد 1397
تیر 1397 مرداد 1397 شهریور 1397
مهر 1397 آبان 1397 آذر 1397
دی 1397 بهمن 1397 اسفند 1397

فروردین 1396 اردیبهشت 1396 خرداد 1396
تیر 1396 مرداد 1396 شهریور 1396
مهر 1396 آبان 1396 آذر 1396
دی 1396 بهمن 1396 اسفند 1396

فروردین 1395 اردیبهشت 1395 خرداد 1395
تیر 1395 مرداد 1395 شهریور 1395
مهر 1395 آبان 1395 آذر 1395
دی 1395 بهمن 1395 اسفند 1395

فروردین 1394

اردیبهشت 1394

خرداد 1394

تیر 1394

مرداد 1394

شهریور 1394

مهر 1394

آبان 1394

آذر 1394

دی 1394

بهمن 1394 اسفند 1394

فروردین ماه 1393

اردیبهشت ماه 1393

خرداد ماه 1393

تیر ماه 1393

مرداد ماه 1393

شهریور ماه 1393

مهر ماه 1393

آبان ماه 1393

آذر ماه 1393

دی ماه 1393

بهمن ماه 1393

اسفند ماه 1393


فروردین ماه 1392 اردیبهشت ماه 1392 خرداد ماه 1392
تیر ماه 1392 مرداد ماه 1392 شهریور ماه 1392
مهر ماه 1392 آبان ماه 1392 آذر ماه 1392
دی ماه 1392 بهمن ماه 1392 اسفندماه 1392

فروردین ماه 1391

اردیبهشت ماه 1391

خرداد ماه 1391

تیر ماه 1391

مرداد ماه 1391

شهریور ماه 1391

مهر ماه 1391

آبان ماه 1391

آذر ماه 1391

دی ماه 1391

بهمن ماه 1391

اسفند ماه 1391


اسفندماه 1390

بهمن ماه 1390

دی ماه 1390

آذر ماه 1390


شش ماهه 1390

سه ماهه 1390


 سال 1389


نه ماهه 1389

شش ماهه 1389

 سه ماهه 1389


 سال 1388


نه ماهه سال 1388


تعداد بازدید این صفحه :15976
تاریخ انتشار صفحه : 1395/05/02

Power by : RAAKCMS