اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
ثبت احوال نوین، هویت دیجیتال ----------------خون شهیدان تضمین کننده استقلال ملت و سربلندی اسلام است.
صفحه اول       فوت کل ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفکیک گروه سنی(گروه های سنی فوت جاری)

  فوتهای ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفکیک گروه سنی

 

شش ماهه سال 1397

سه ماهه سال 1397

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سال 1396

نه ماهه 1396

شش ماهه سال 1396

سه ماهه سال 1396

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سال 1395

نه ماهه سال 1395

شش ماهه سال 1395

سه ماهه سال 1395

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سال 1394

نه ماهه سال 1394

شش ماهه سال 1394

سه ماهه سال 1394

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سال 1393

نه ماهه سال 1393

شش ماهه سال 1393

سه ماهه سال 1393

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سال 1392

نه ماهه سال 1392

شش ماهه سال 1392

سه ماهه سال 1392

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سال 1391

نه ماهه سال 1391

شش ماهه سال 1391

سه ماهه سال 1391

سال 1390

نه ماهه سال 1390


تعداد بازدید این صفحه :9149
تاریخ انتشار صفحه : 1391/10/12

Power by : RAAKCMS