اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
اتقان اسناد هویتی مردم ایران بسیار با اهمیت است. مقام معظم رهبری
صفحه اول       طلاق ثبت شده به تفکیک شهرستان

 

طلاق ثبت شده به تفکیک شهرستان

 

سال 1397

سال 1396

فروردین ماه 1396
اردیبهشت ماه 1396 خرداد ماه 1396
تیرماه 1396 مرداد ماه 1396 شهریور ماه 1396
مهرماه 1396 آبان ماه 1396 آذر ماه 1396
دی ماه 1396 بهمن ماه 1396 اسفندماه 1396

فروردین ماه 1395
اردیبهشت ماه 1395 خرداد ماه 1395
تیرماه 1395 مرداد ماه 1395 شهریور ماه 1395
مهرماه 1395 آبان ماه 1395 آذر ماه 1395
دی ماه 1395 بهمن ماه 1395 اسفندماه 1395

فروردین ماه 1394

اردیبهشت ماه 1394

خرداد ماه 1394

تیر ماه 1394

مرداد ماه 1394

شهریور ماه 1394

مهر ماه 1394

آبان ماه 1394

آذر ماه 1394

دی ماه 1394

بهمن ماه 1394

اسفند ماه 1394


فروردین ماه 1393

اردیبهشت ماه 1393

خرداد ماه 1393

تیر ماه 1393

مرداد ماه 1393

شهریور ماه 1393

مهر ماه 1393

آبان ماه 1393

آذر ماه 1393

دی ماه 1393

بهمن ماه 1393

اسفند ماه 1393

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فروردین ماه 1392 

اردیبهشت ماه 1392 

 خرداد ماه 1392

 تیر ماه 1392

 مرداد ماه 1392

 شهریور ماه 1392

مهر ماه 1392

آبان ماه 1392

آذر ماه 1392

دی ماه 1392

بهمن ماه 1392

اسفند ماه 1392

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فروردین ماه 1391

اردیبهشت ماه 1391

خرداد ماه 1391

تیر ماه 1391 

مرداد ماه 1391 

شهریور ماه 1391 

مهر ماه 1391 

آبان ماه 1391 

آذر ماه 1391 

دی ماه 1391 

بهمن ماه 1391 

اسفند ماه 1391 


اسفند ماه 1390

بهمن ماه 1390

دی ماه 1390

آذر ماه 1390


 

شش ماهه 1390

 سه ماهه 1390


سال 1389


 

نه ماهه 1389

شش ماهه 1389

 سه ماهه 1389


سال 1388


 

نه ماهه سال 1388


تعداد بازدید این صفحه :16282
تاریخ انتشار صفحه : 1391/10/12

Power by : RAAKCMS