اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
کارت ملی هوشمند دروازه ورود به دولت الکترونیک و به عنوان یکی از زیرساختهای دولت الکترونیک مطرح است. ثبت احوال نوین زمینه ساز استقرار دولت الکترونیک
صفحه اول       آمار چهار واقعه حیاتی به تفکیک شهرستان

خلاصه آمار چهار واقعه حیاتی به تفکیک شهرستان

شش ماهه 1390

سه ماهه 1390


سال 1389


 

نه ماهه 1389

شش ماهه 1389

 سه ماهه 1389

 


سال 1388


 

نه ماهه سال 1388


تعداد بازدید این صفحه :8590
تاریخ انتشار صفحه : 1391/10/12

Power by : RAAKCMS