اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
ثبت احوال نوین، هویت دیجیتال
صفحه اول       1ولادتهای ثبت شده به تفکیک شهری و روستایی و درصد شهری حاصل از ثبت

Power by : RAAKCMS