اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
کارت ملی هوشمند دروازه ورود به دولت الکترونیک و به عنوان یکی از زیرساختهای دولت الکترونیک مطرح است.
صفحه اول       1ولادتهای ثبت شده به تفکیک شهری و روستایی و درصد شهری حاصل از ثبت


Power by : RAAKCMS