اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
ثبت احوال نوین، هویت دیجیتال
صفحه اول       فوت های ثبت شده به تفکیک شهری و روستایی برحسب جنس و نسبت جنسی حاصل از ثبت

Power by : RAAKCMS