اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
کارت ملی هوشمند دروازه ورود به دولت الکترونیک و به عنوان یکی از زیرساختهای دولت الکترونیک مطرح است. ثبت احوال نوین زمینه ساز استقرار دولت الکترونیک
صفحه اول       فوت های ثبت شده به تفکیک شهری و روستایی برحسب جنس و نسبت جنسی حاصل از ثبت

Power by : RAAKCMS