اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
کارت ملی هوشمند دروازه ورود به دولت الکترونیک و به عنوان یکی از زیرساختهای دولت الکترونیک مطرح است.
صفحه اول       ازدواج و طلاق ثبت شده و نسبت ازدواج به طلاق


Power by : RAAKCMS