اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
ثبت احوال نوین، هویت دیجیتال
صفحه اول       نرخ خدمات

خدمات الکترونیکی

نوع خدمات سجلی

مبلغ به تومان

شماره حساب

صدور شناسنامه اولیه 10000

2171119002005

 هزینه ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی (تا یک ماه)

15000

2171119002005

 هزینه ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی (یک تا سه ماه)

20000

2171119002005

  هزینه ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی (سه تا شش ماه)

30000

2171119002005

  هزینه ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی (شش ماه و بعد از آن)

60000

2171119002005

تنظیم سند هویتی ناشی از احکام دادگاه به جهت ابطال سند (شامل تنظیم سند فوت و سند هویتی بغیر از صدور شناسنامه) 100000

2171119002005

تعویض شناسنامه (ناشی از مستعمل شدن یا تغییر در مندرجات هویتی) 25000

2171119002005

تعویض و صدور شناسنامه رایانه ای در مهلت مقرر قانونی (موضوع تبصره 1 و 2 ماده 36)

15000

2171119002005

صدور رونوشت سند ازدواج و طلاق اتباع ایرانی خارج از کشور (صرفا مختص اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور) 50000

2171119002005

 صدور شناسنامه مکانیزه مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول)

30000

2171119002005

  صدور شناسنامه مکانیزه مجدد ناشی از فقدان (نوبت دوم)

50000

2171119002005

  صدور شناسنامه مکانیزه مجدد ناشی از فقدان (نوبت سوم و بعدآن)

100000 

2171119002005

 صدور شناسنامه برای مشمولین بند4و5 و 6 ماده 976 و 979 قانون مدنی و همچنین صدور شناسنامه برای فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

70000

2171119002005

صدور شناسنامه ناشی از احکام ابطال توسط دادگاه 30000

2171119002005

ثبت ولادت و فوت اتباع خارجی در مهلت قانونی 20000

2171119002005

ثبت ولادت و فوت اتباع خارجی در خارج از مهلت قانونی 30000

2171119002005

تغییرنام توسط هیات حل اختلاف (موضوع دستورالعمل 1/578 مورخ 25/1/88 ریاست محترم سازمان) 15000

2171119002005

تغییر نام با موافقت سازمان و یا دادگاه (موضوع دستورالعمل 1/153226 مورخ 20/12/90 ریاست محترم سازمان) 100000

2171119002005

تغییر نام خانوادگی(نوبت اول) (هرگونه تغییر در نام خانوادگی اعم از تغییر، حذف پسوند، استفاده از نام خانوادگی همسر و ...)

70000

2171119002005

تغییر نام و نام خانوادگی برای بار دوم و بازگشت به نام و نام خانوادگی اولیه (موضوع تبصره بند 6 دستورالعمل 54/ش/ع مورخ 80/8/5 100000

2171119002005

تغییر نام خانوادگی تبصره ذیل ماده 41 (فرزندان زیر 18 سال) 10000

2171119002005

حل اختلاف اسناد هویتی (صدور کلیه آراء صادره از هیئت حل اختلاف)

10000

2171119002005

درخواست اصلاح سن از کمیسیون تشخیص سن (ثبت درخواست و تشکیل پرونده) 50000

2171119002005

ثبت اقرارنامه زوجیت (موضوع ماده 32 قانون ثبت احوال) 20000

2171119002005

صدور گواهی(گواهی مشخصات، وفات و تاییدیه شماره ملی و گواهی تجرد و...)

(منجر به صدور گواهی کتبی گردد بغیر از پاسخ استعلام الکترونیکی)

10000

2171119002005

اعلامیه ازدواج واصله از دفاتررسمی ازدواج 5000

2171119002005

اعلامیه طلاق واصله از دفاتر رسمی طلاق 15000

2171119002005

اعلام الکترونیکی مشخصات هویتی به صورت مکانیزه به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و بانکها 100

2171119002005

تایید الکترونیکی هرقطعه عکس برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و بانکها 500

2171119002005

پاسخ کتبی به استعلام مشخصات هویتی با مراجعه حضوری متقاضی (به استثناء بهزیستی، بنیادشهید و کمیته امداد) 10000

2171119002005

تایید عکس متقاضیان دریافت خدمات هویتی در کلیه واحدهای اجرایی ثبت احوال 5000

2171119002005

صدور گواهی ارائه خدمات ثبت احوال در دفاتر پیشخوان به مدیر فنی 100000

2171119002005

صدور پروانه ارائه خدمات ثبت احوال در دفاتر پیشخوان به مسئول دفتر 200000

2171119002005

 

 

 

کارت شناسایی ملی

نوع خدمات سجلی

مبلغ به تومان

شماره حساب

صدور کارت شناسائی ملی اولیه 10000

2171111305005

صدور کارت شناسایی ملی ناشی از فقدان(نوبت اول)

30000

2171111305005

صدور کارت شناسایی ملی ناشی از فقدان(نوبت دوم)

50000

2171111305005

صدور کارت شناسایی ملی ناشی از فقدان(نوبت سوم)

80000

2171111305005

تعویض کارت شناسائی ملی (مستعمل- تغیییرنشانی- اجرای رای دادگاه یا هیات حل اختلاف و...) 10000

2171111305005

 

 

 


تعداد بازدید این صفحه :7955
تاریخ انتشار صفحه : 1395/03/16

Power by : RAAKCMS