اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
کارت ملی هوشمند دروازه ورود به دولت الکترونیک و به عنوان یکی از زیرساختهای دولت الکترونیک مطرح است.
صفحه اول       نقشه سایت

تعداد بازدید این صفحه :7340
تاریخ انتشار صفحه : 1391/10/12


Power by : RAAKCMS