اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
صفحه اول       نشریات آماری خبرنامه دیوارکوب

  نشریات آماری

 

نشریات منتشره در سال  96


خبرنامه اماری سال 1395


دیوارکوب سال 1395

 

سالنامه آماری سال 1395

 

خبرنامه آماری سه ماهه 1396

 

خبرنامه آماری شش ماهه 1396

 

 خبرنامه آماری نه ماهه 1396

 

 

 

 

نشریات منتشره در سال  95


خبرنامه اماری سال 1394


دیوارکوب سال 1394


سالنامه آماری سال 1394

 

خبرنامه آماری سه ماهه 1395

 

خبرنامه آماری شش ماهه 1395

 

 خبرنامه آماری نه ماهه 1395

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

سیمای تحولات جمعیتی ایران        خلاصه آمار ثبت وقایع حیاتی 3ماهه 93 استان

ویژه نامه تحلیلی ثبت آمار وقایع حیاتی کشور با نگاهی به آمارهای بین المللی-تیرماه93
   

 

 

 

 


 

< تعداد بازدید این صفحه :12750
تاریخ انتشار صفحه : 1391/10/12

Power by : RAAKCMS

نشریات منتشره در سال 91

 

 

گزارش تحلیلی رویدادهای ازدواج و طلاق با تاکید بر شاخصهای جمعیتی و بین المللی سال 1390