اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
کارت ملی هوشمند دروازه ورود به دولت الکترونیک و به عنوان یکی از زیرساختهای دولت الکترونیک مطرح است. ثبت احوال نوین زمینه ساز استقرار دولت الکترونیک
صفحه اول       اداره ثبت احوال خوسف

 آدرس:  خوسف - بلوار امام خمینی نرسیده به میدان امام خمینی
 کدپستی:  9735137481
تلفنهای تماس:  05632473336

نمابر:  05632475401
نام و نام خانوادگی رئیس اداره:  
حسین مرتضایی 
آدرس وب سایت اداره: http://khoosf.skocr.ir


تعداد بازدید این صفحه :6340
تاریخ انتشار صفحه : 1391/10/12

Power by : RAAKCMS