اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
اتقان اسناد هویتی مردم ایران بسیار با اهمیت است. مقام معظم رهبری
صفحه اول       بخش حقوقی
  • قوانین و مقررات ثبت

          فصل اول -کلیات قوانین سازمان ثبت احوال
         فصل دوم-اسناد و مدارک ثبت احوال
         فصل سوم-ثبت ولادت
         فصل چهارم-ثبت وفات
         فصل پنجم-ازدواج و طلاق
         فصل ششم-صدور شناسنامه
         فصل هفتم-صدور کارت شناسائی
          فصل هشتم-نام خانوادگی
         فصل نهم-تعویض شناسنامه های موجود و نقل آن به دفاتر ثبت کل وقایع
         فصل دهم-تهیه مقدمات اجرای قانون
         فصل یازدهم-مقررات کیفری

  • آیین نامه ها و بخشنامه ها

         قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی
         تصویب نامه هیات وزیران در خصوص (آئین نامه اجرایی قانونی الزام اختصاصی شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب )
        قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم
        قانون مربوط به حق حضانت
        آیین نامه طرز رسیدگی هیأتهای حل اختلاف
        قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 29/12/1353
        قانون تخلفات جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه

  • آراء وحدت رویه

ردیف 62/1شماره 45- ه
ردیف 62/37 شماره 401 – ه
ردیف 63/22
ردیف 64/83
ردیف 66/13 شماره698 – ه
ردیف 67/34 شماره 940- هـ
ردیف 63/9 هیئت عمومی
ردیف 67/45 هیئت عمومی دیوانعالی کشور
ردیف 69/20 هیئت عمومی
ردیف 63/23 هیئت عمومی دیوانعالی کشور 
ردیف 71/5 هیئت عمومی – رسیدگی به دعوی راجع به مطالبه مهر در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است
ردیف 508 هئیت عمومی دیوان عدالت اداری

  • خدمات شناسنامه ای

        اصلاح تاریخ تولد
       ثبت ازدواج به موجب اقرار نامه
       ثبت مشخصات منسوبین و رفع اشکالات
       چگونگی ثبت وفات و صدور گواهی فوت
       ثبت وفات خارج از کشور
       ثبت ولادت و نحوه صدور شناسنامه نوزاد
        ثبت ولادت خارج از کشور
       صدور شناسنامه ناشی از فقدان
       تغییر نام اشخاص
       تغییر نام خانوادگی
       صدور گواهی تجرد
       تعویض شناسنامه در قبال ارایه شناسنامه
    

  • خدمات کارت هوشمند ملی

           آشنایی با کارت هوشمند ملی

         نحوه اخذ کارت هوشمند ملی

  • نرخ خدمات

        نرخ خدمات

  • پرسش و پاسخ

        پاسخ دادن به کلیه سوالات و ابهامات ارباب رجوع اعم ازحقوقی و غیره

  • انتقادات پیشنهادات

        انتقادات ، پیشنهادات ، شکایات با قابلیت ارائه کد رهگیری جهت پیگیری مطالبات

        

  • مقالات و مطالب حقوقی

        آیا می دانید : اشخاص حقوقی الزاماً با ثبت شرکت ها واجد شخصیت حقوقی نمی گردند ؟

        آیا می دانید در حقوق ایران قانون مدنی نسبت به سن رشد ساکت است ؟

        آیا می دانید تابعیت چیست ؟ چگونه منتقل می شود؟


تعداد بازدید این صفحه :4604
تاریخ انتشار صفحه : 1391/10/12

Power by : RAAKCMS