اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
کارت ملی هوشمند دروازه ورود به دولت الکترونیک و به عنوان یکی از زیرساختهای دولت الکترونیک مطرح است. ثبت احوال نوین زمینه ساز استقرار دولت الکترونیک
صفحه اول       آموزش در سال جاری

 

 

 

ردیف

عنوان دوره

ساعات آموزشی

تاریخ برگزاری

نفرساعت اجرا شده

نام استاد

1

حاکمیت فاوا 12 7/5/94-8/5/94 156 خلیل عابدینی

آشنایی با مبانی ، مقررات و دستورالعملهای سجلی و روشهای انجام کار کارشناسان دفاتر پیشخوان دولت 20   100  

قوانین و مقررات ثبت احوال 20 23/9/94-24/9/94 380 عزیزی نژاد

 4

تنظیم اسناد ولادت و وفات 8   184 عزیزی نژاد

 

کاربری سامانه کارت هوشمند ملی 12 5/10/94- 6/10/94 312 علیرضا مهرآور

 

امنیت در سامانه های کارت هوشمند ملی 12 20/12/94- 21/12/94 456 مهدی کاری

 

خدمات ده گانه الکترونیک ثبت احوال 12 8/7/94-20/7/94 444 -

 

هویت الکترونیک 24 8/7/94- 21/7/94 24 -
  کارت هوشمند ملی و هویت در فضای مجازی و حقیقی 24 16/10/94- 21/10/94 1680 -
  آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری 8 6/11/94- 18/11/94 696 -

 

 

 


تعداد بازدید این صفحه :7817
تاریخ انتشار صفحه : 1391/10/12

Power by : RAAKCMS