اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
کارت ملی هوشمند دروازه ورود به دولت الکترونیک و به عنوان یکی از زیرساختهای دولت الکترونیک مطرح است.
صفحه اول       ولادتهای ثبت شده برحسب نوع گواهی به تفکیک شهری و روستایی و جنس


Power by : RAAKCMS