اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
کارت ملی هوشمند دروازه ورود به دولت الکترونیک و به عنوان یکی از زیرساختهای دولت الکترونیک مطرح است.
صفحه اول       مدیریت ثبت احوال طبس

آدرس:  طبس- بلوار شهیدبهشتی جنوبی 
 کدپستی: 9791875938
تلفنهای تماس: 05632823192
شماره نمابر: 056328332001
آدرس وب سایت :  http://tabas.skocr.ir  
 نام و نام خانوادگی مدیریت : 
حسین بخشائی


تعداد بازدید این صفحه :4608
تاریخ انتشار صفحه : 1391/10/12


Power by : RAAKCMS