اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
کارت ملی هوشمند دروازه ورود به دولت الکترونیک و به عنوان یکی از زیرساختهای دولت الکترونیک مطرح است. ثبت احوال نوین زمینه ساز استقرار دولت الکترونیک
صفحه اول       نمایندگی ثبت احوال دیهوک

آدرس:  دیهوک 
 کدپستی: 9793118411
تلفنهای تماس:  05632843144
شماره نمابر: 05632843144
آدرس وب سایت :    ----
 نام و نام خانوادگی رئیس اداره: عباس
رحیم زاده


تعداد بازدید این صفحه :4182
تاریخ انتشار صفحه : 1391/10/12

Power by : RAAKCMS