اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
کارت ملی هوشمند دروازه ورود به دولت الکترونیک و به عنوان یکی از زیرساختهای دولت الکترونیک مطرح است. ثبت احوال نوین زمینه ساز استقرار دولت الکترونیک
صفحه اول       نمایندگی ثبت احوال مود

 

آدرس: مود
کدپستی:
تلفنهای تماس:  05632684262
شماره نمابر: 05632684262
آدرس وب سایت :    ----
نام و نام خانوادگی رئیس اداره: مجتبی برزگری


تعداد بازدید این صفحه :2609
تاریخ انتشار صفحه : 1391/10/12

Power by : RAAKCMS