اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
کارت ملی هوشمند دروازه ورود به دولت الکترونیک و به عنوان یکی از زیرساختهای دولت الکترونیک مطرح است.
صفحه اول       معرفی مدیر

 

معرفی مدیر

نام و نام خانوادگی:  علی پورحسین 
 
سوابق تحصیلی 
فوق دیپلم کامپیوتر دانشگاه فردوسی 1359 
لیسانس کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی 1373
 
 
سوابق شغلی 
مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی: از 6/10/89 تاکنون
سرپرست اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی: 3/6/89 تا 6/10/89 
معاون آمار و انفورماتیک: 1383 تا 1389
معاون آمار و انفورماتیک ثبت احوال گناباد: 1378 تا 1383 
معاون آمار و انفورماتیک ثبت احوال کاشمر: 1376 تا 1378 
رئیس ثبت احوال کاشمر: 1374 تا 1376 
معاون ثبت احوال کاشمر: 1365 تا 1374 
مسئول امور ثبت احوال بخش ثبت احوال گناباد: 1360 تا 1365 
متصدی امور دفتری بایگانی و ماشین نویسی ثبت احوال گناباد: 1360 
مسئول امور دفتری و بایگانی ثبت احوال گناباد: 1358 تا 1360 
مسئول امور ثبت احوال گناباد: 1357 تا 1358
 
 
تألیفات 
انتقال اطلاعات 
 


تعداد بازدید این صفحه :11838
تاریخ انتشار صفحه : 1390/12/29


Power by : RAAKCMS