اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
یکصد سال تلاش، مدیریت هوشمند هویت ایرانیان----فرارسیدن هفته ثبت احوال گرامی باد
صفحه اول       نرخ خدمات
باستناد جداول مندرج در ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور، نحوه وصول و واریز درآمدهای پیش بینی شده این سازمان به تفکیک عناوین بشرح ذیل اعلام می گردد:

خدمات الکترونیکی

نوع خدمات سجلی

مبلغ به تومان

شناسه واریز

ثبت ولادت در مهلت قانونی به همراه صدور شناسنامه 10000

3300111001401160010555000112167

ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی (تا سه ماه) به همراه صدور شناسنامه

30000  

 ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی (از سه ماه و بعد آن)به همراه صدور شناسنامه

50000  
تنظیم سند هویتی ناشی در اجرای احکام مراجع قضائی و کمیسیون تشخیص سن 200000  
تنظیم سند هویتی و صدور شناسنامه برای مشمولین بندهای 4و5و6 ماده 976 و 979 ق. م و همچنین فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و بازگشت به تابعیت 100000  
صدور شناسنامه مجدد 25000  
صدور شناسنامه مجدد در اجرای مواد 32و 33 قانون ثبت احوال 100000  
صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول) باستثناء مشمولین تبصره 2 ماده 1 قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 10/5/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام 40000  

  صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان (نوبت دوم)

70000  

  صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان (نوبت سوم و بعدآن)

200000   
------------------------------


ثبت ولادت و فوت اتباع خارجی 20000  
صدور گواهی ولادت و فوت اتباع خارجی (تعویض و فقدان) 15000  
-------------------------------
   
تغییرنام با تجویز سازمان یا محاکم قضایی 250000  
تغییر نام خانوادگی (نوبت اول) 100000  
تغییر نام و نام خانوادگی برای بار دوم و بازگشت به نام و نام خانوادگی اولیه 250000  
تغییر نام خانوادگی تبصره ذیل ماده 41 قانون ثبت احوال(فرزندان زیر 18 سال) 10000  
تایید اجازه نامه از دارنده حق تقدم نام خانوادگی 20000  
صدور گواهی از قبیل گواهی مشخصات، وفات، تاییدیه شماره ملی و همچنین پاسخ کتبی به استعلام مشخصات هویتی باستثناء بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی 10000  
تایید گزارش مفقودی شناسنامه، کارت شناسایی ملی، کارت هوشمند ملی 10000  
استعلام دستی مبتنی بر فهرستها و گزارشهای خارج از چارچوب های تعریف شده به ازای هرشخص 1000  
استعلام الکترونیکی مشخصات هویتی اشخاص حقیقی برای دستگاههایی نظیر شرکتها، بانکها، بیمه ها، شهرداریها و دفاتر اسناد رسمی 100  
نمایش عکس اشخاص در سامانه استعلام الکترونیکی به ازای هر مورد، برای دستگاههایی نظیر شرکتها، بانکها، بیمه ها، شهرداریها و دفاتر اسناد رسمی 500  
تایید عکس متقاضیان در دفاتر احراز هویت ادارات ثبت احوال 5000  
صدور گواهی تجرد 50000  
صدور گواهی ازدواج و طلاق 50000  
ثبت اقرار نامه زوجیت 30000  
انتقال واقعه ازدواج از دفاتر رسمی ازدواج در اسناد هویتی(الکترونیکی و غیرآن) 5000  
انتقال واقعه طلاق از دفاتر رسمی طلاق در اسناد هویتی (الکترونیکی و غیرآن) 15000  
صدور رونوشت سند ازدواج و طلاق اتباع ایرانی خارج از کشور 50000  
اجرای احکام مراجع قضایی در اسناد هویتی 30000  
درخواست رسیدگی از هیاتهای حل اختلاف اسناد هویتی باستثناء اشتباه مامور 30000  
درخواست اصلاح سن از کمیسیون تشخیص سن 50000  
تنظیم و ثبت اقرار نامه نسب در ادارات ثبت احوال 30000  
صدور و تمدید گواهینامه مدیرفنی دفاتر پیشخوان و پست 200000  
صدور و تمدید پروانه دفاتر پیشخوان و پست 300000  
فعالسازی توکن VPN دفاتر پیشخوان و پست (اولیه، تمدید، تغییر نام) 100000  
فعالسازی مجدد توکن VPN دفاتر پیشخوان و پست 200000  
فعالسازی توکن مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست (اولیه، تمدید، تغییر نام) 100000  
فعالسازی مجدد توکن مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست 200000  
فعالسازی مجدد هر توکن (VPN، مدیرفنی) به دلیل خرابی 150000  
     

 

 

 

کارت هوشمند ملی

نوع خدمات سجلی

مبلغ به تومان

شماره حساب

ثبت نام کارت هوشمند ملی (اولین بار) 20000  
صدور کارت هوشمندملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول) 40000  
صدور کارت هوشمندملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت دوم) 70000  
صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت سوم و پس از آن) 100000  
تعویض کارت هوشمند ملی (ناشی از تغییر مشخصات سجلی یا خرابی و ...) باستثناء اشتباه مامور 30000  
فعالسازی امضاء الکترونیک 20000

تعداد بازدید این صفحه :10135
تاریخ انتشار صفحه : 1395/03/16

Power by : RAAKCMS