header

ثبت ولادت صدور شناسنامه ایرانیان

شناسنامه خدمت

 

  • نوع خدمت : G2C
  • متوسط مدت زمان ارائه خدمت : 30 دقیقه
  • ساعات ارائه خدمت : وقت اداری
  • تعداد بار مراجعه حضوری : 2 بار حسب مورد(یکبار اعلام درخواست و بار دوم دریافت خدمت)

 

ماده 12 قانون ثبت احوال کشور در خصوص ثبت ولادت

ولادت هر طفل در ایران اعم از اینکه پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید بنماینده یا مأمور ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور بمأمور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیکترین مامور کنسولی و یا سازمان ثبت احوال کشور اعلام می شود .

 

‏هر یک از اشخاص زیر می توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به اعلام ولادت و اخذشناسنامه نوزاد اقدام نمایند 

1 - پدر 

2 - پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه

3 - مادر در صورتی که ازدواج او قانونا به ثبت رسیده باشد ــ در صورتی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد،حضور والدین ضروری است.

4 - وصی یا قیم یا امین با ارائه مدارک ذیربط .

5 -متصدی یا نماینده ای که طفل به آنجا سپرده شده است.

6 -صاحب واقعه که سن او 18 سال تمام به بالا باشد.

  

مدارک مورد نیاز :

1 - اصل شناسنامه پدر و مادر.

2 - گواهی ولادت صادره توسط پزشک یا مامای رسمی.

3 - پرداخت تعرفه جاری

4 - حضور یکی از والدین یا جد پدری و چنانچه ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعلام ولادت و امضاء اسناد متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود.

 

نامگذاری :

1 - انتخاب نام نوزاد به عهده اعلام کننده است.

2 - برای نامگذاری ، یک نام ساده و یا مرکب که عرفا" یک نام محسوب می شود قابل انتخاب است.

3 - انتخاب نامهایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می گردد و همچنین انتخاب عناوین و القاب و نامهای زننده مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است.

4 - انتخاب نام در مورد اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است.

5 - ذکر سیادت در مورد ساداتی که سیادت آنها در شناسنامه پدر یا جد پدری مندرج باشد الزامی است.

نحوه مراجعه و دریافت شناسنامه :

جهت اخذ شناسنامه نوزاد کلیه ادارات ثبت احوال سراسر کشور آمادگی دارند در ساعات و ایام اداری پاسخگوی مراجعین محترم باشند و در صورت تکمیل بودن مدارک لازم و مراجعه، سند سجلی تنظیم و شناسنامه نوزاد در همان روز صادر و تحویل میگردد.

مدت زمان انجام کار :

مدت زمان انجام کار 45 دقیقه و تعدادفعالیتها 21 مورد می باشد.

توصیه های ضروری :

1 - واقعه ولادت در ظرف مهلت مقرر (15 روز از تاریخ تولد) به ادارات ثبت احوال اعلام گردد.

2 - از آنجائیکه پس از صدور شناسنامه تغییر نام به سادگی امکان پذیر نیست مناسب است در هنگام نامگذاری تمامی جوانب امر بویژه رعایت فرهنگ اسلامی ، ایرانی، و شخصیت آینده طفل خود را مد نظر قرار دهید.  

3 - صدور شناسنامه مستلزم تنظیم سند سجلی است، با توجه به اهمیت موضوع لازم است قبل از امضاء اسناد مربوطه از صحت مندرجات اطمینان حاصل نمایید. 

4 - بهنگام دریافت شناسنامه از صحت مندرجات آن اطمینان حاصل نمایید.

5 - صدور شناسنامه مجدد محدودیت قانونی دارد لذا در حفظ و نگهداری آن دقت لازم را معمول فرمائید.

6 - درج هرگونه مهر ، نشانه و نوشتار در شناسنامه های نوزاد ( نمونه جدید ) اکیدا" ممنوع است.

7 - دست بردن در مندرجات شناسنامه بهر صورت اکیدا" ممنوع و با متخلفین برابر قانون رفتار خواهد شد.

8 - ودیعه گذاشتن شناسنامه به هر جهت و در هر جا ممنوع است.

برای اطفال زیر می توان شناسنامه صادر نمود :

1 - اطفالی که پدر آنها ایرانی باشد.

2 - اطفالی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران بدنیا آمده اند متولد شود.

تعاریف و مفاهیم  :

سند : سجلی .سندسجلی سندی رسمی است که ولادت هرفرددرآن ثبت وبراساس آن شناسنامه صادرمی گردد.

شناسنامه : شناسنامه مدرک هویت و تابعیت هر فرد ایرانی می باشد

 فلوچارت و فرایندهای ثبت ولادت و صدور شناسنامه نوزاد

 

 

مراحل خدمت


  
 اداره ثبت احوال، دادن مدارک مورد نیاز، بررسی صحت و اصالت مدارک، تطابق با پایگاه اطلاعات ثبت احوال، بررسی اینکه گواهی پزشک یا ماما را دارد یا خیر (اگر نداشت ابتدا باید استعلام از مراکز انتظامی انجام شود)، تنظیم سند ولادت، صدور شناسنامه

 

 

 


  • نوع خدمت : G2C
  • متوسط مدت زمان ارائه خدمت : حدودا 45 دقیقه
  • ساعات ارائه خدمت : وقت اداری
  • تعداد بار مراجعه حضوری : 1 بار

مواد 12 و 15 قانون ثبت احوال و ماده 976 قانون مدنی در خصوص ثبت ولادت    

برابر بند 2 ماده 976 قانون مدنی اطفالی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا خارجه متولد شده باشند ایرانی محسوب میشوند . برابر ماده 12 قانون ثبت احوال ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور باید به مأمور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد بنزدیکترین مأمور کنسولی و یا به سازمان ثبت احوال کشور اعلام شود .

تبصره ماده 15 قانون ثبت احوال:  مهلت اعلام ولادت پانزده روز از تاریخ ولادت طفل است روز ولادت و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت بحساب نمی آید و در صورتیکه ولادت در اثنا سفر زمینی یا هوایی یا دریائی رخ دهد مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به مقصد محسوب می شود .

 

هر یک از اشخاص زیر می توانند با مراجعه به نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و یا ادارات ثبت احوال نسبت به اعلام ولادت و اخذ شناسنامه نوازد اقدام نمایند:

1 - پدر

2 - جد پدری با ارائه شناسنامه .

3 - مادر در صورتی که ازدواج او قانونا"  توسط دفاتر ازدواج در داخل کشور و یا نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشوربه ثبت رسیده باشد .

4 - در صورتیکه ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد حضور والدین الزامی است .

5 - سرپرست قانونی ( وصی یا قیم یا امین ) برای افراد صغیر و محجور با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد . 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت ولادت :

1 - اصل شناسنامه های پدر و مادر .

2 - اصل گواهی ولادت خارجی که به تأیید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل تولد نوزاد رسیده باشد .

3 - توضیح اینکه پس از صدور شناسنامه اصل گواهی ولادت خارجی مسترد خواهد شد .

4 - در صورت تنظیم سند و صدور شناسنامه در ایران ارائه فیش بانکی مطابق تعرفه جاری و چنانچه تنظیم سند و صدور شناسنامه در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران انجام گیرد طبق تعرفه های  نمایندگی اقدام خواهد شد.

نحوه مراجعه :

برای اخذ شناسنامه اطفال متولد شده در خارج از کشور می توانید به یکی از مراجع زیر مراجعه فرمایید :

1 - در خارج از کشور : به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت یا نزدیکترین کنسولی

2 - در داخل کشور          الف ) در تهران : به اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور

                                   ب )  در سایر استانها : به اداره ثبت احوال شهرستان مرکز استان

نامگذاری :

انتخاب نام طفل به عهده اعلام کننده است .

برای نامگذاری یک نام ساده و یا مرکب که عرفا" یک نام محسوب می شود انتخاب خواهد شد .

انتخاب نامهائی که موجب هتک هیثیت مقدسات اسلامی می گردد و همچنین انتخاب عناوین القاب و نامهای زننده و مستهجن و یا نامتناسب با جنس و اسامی مرکب ناموزون ممنوع است .

انتخاب نام در مورد اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است ذکر سیادت در مورد ساداتی که سیادت آنها در شناسنامه پدر یا جد پدری مندرج باشد الزامی است .

 توصیه های ضروری :

1 - اعلام ولادت باید در ظرف مهلت مقرر ( 15 روز ) صورت پذیرد .

2 - بمنظور پیشگیری از بروز هرگونه مشکلی همانگونه که ذکر شد رعایت نکات مربوط به نامگذاری الزامی است بنابراین قبل از دریافت شناسنامه ایرانی از دریافت مدارک خارجی برای اطفال خود با اسامی مغایر قانون جدا" خودداری فرمائید .

3 - چنانچه قصد دارید برای دریافت شناسنامه فرزند خود در ایران اقدام نمایید حتما" قبل از ورود به ایران با مراجعه به  نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ثبت واقعه ازدواج در شناسنامه خود و همسرتان مبادرت و همچنین گواهی ولادت صادره را به تأیید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت خود برسانید .

4 - صدور شناسنامه جهت اطفالی که در خارج از کشور متولد می شوند در صورتی امکان پذیر است که پدر طفل ایرانی باشد.

5 - صدور شناسنامه مستلزم تنظیم سند سجلی است با توجه به اهمیت موضوع لازم است قبل از امضاء سند سجلی از صحت مندرجات آن اطمینان حاصل حاصل کنید .

6 - صدور شناسنامه مجدد محدودیت قانونی دارد لذا در حفظ و نگهداری آن دقت لازم را معمول نمایید .

7 - دست بردن در مندرجات شناسنامه بهر صورت اکیدا" ممنوع و با متخلف برابر قانون رفتار خواهد .

8 -درج هرگونه مهر ، نشانه ، و نوشتار در شناسنامه اکیدا" ممنوع است به استثناء مراجع ذکر شده در تبصره 4 ماده 36 قانون ثبت احوال کشور .

9 - در صورتی که ازدواج والدین به ثبت نرسیده باشد و مادر طفل نیز شناسنامه ایرانی نداشته باشد شناسنامه فرزند منحصرا با مشخصات کامل پدر و نام کوچک مادر صادر خواهد شد .

تعاریف و مفاهیم :

1 - سند سجلی : سند سجلی سندی است که ولادت هر فرد در آن ثبت و بر اساس آن شناسنامه صادر میگردد .

2 - شناسنامه :  شناسنامه مدرک هویت و تابعیت هر فرد ایرانی است .

 

مراحل خدمت ثبت ولادت فرزندان اتباع ایرانی خارج از کشور
مراجعه به نمایندگی جمهوری اسلامی خارج از کشور، دادن مدارک مورد نیاز، بررسی صحت و اصالت مدارک، تنظیم سند ولادت، صدور شناسنامه، اخذ رسید و تحویل شناسنامه

نظر سنجی درخصوص خدمت :

لطفا با نظرات سازنده خود ما را یاری دهید. تکمیل فرم نظرسنجی خدمت


تعداد بازدید این صفحه :19705
تاریخ انتشار صفحه : 1391/10/12

جستجو در سایت

 


 

نظرسنجی

خدمات کارت هوشمند ملی را در کدام مرکز دریافت نموده اید؟

ادارات ثبت احوال
دفاتر پیشخوان
ادارات پست
هنوز ثبت نام نکرده ام.

نظرسنجی
خانه        
میز خدمت